AKTUALNOŚCI
2016-06-08
Zakończenie VII edycji studiów podyplomowych MFSE - informacje uzupełniające
2016-05-30
Zakończenie VII edycji studiów podyplomowych MFSE
Szanowni Państwo, chcielibyśmy raz jeszcze pogratulować Państwu znakomitych obron prac końcowych oraz zaprosić na uroczyste zakończenie VII edycji studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, które odbędzie się podczas konferencji kończącej Projekt, dnia 3-go czerwca 2016 r. czytaj całość
2016-05-18
Obrony prac kończących studia podyplomowe MFSE, 21.05.2016 r.
SZUKAJ
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie
oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na roczne Studia Podyplomowe

"MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO"
STRONA GŁÓWNA

Adresaci studiów:
Projekt jest adresowany do różnych środowisk opiniotwórczych. Odbiorcy: posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych (preferowani), minimum pierwszego stopnia, jak również nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu. Za grupy opiniotwórcze uznajemy dziennikarzy, kadrę kierowniczą i pracowników administracji samorządowej, nauczycieli oraz studentów w środowiskach młodzieżowych. Potencjalny przedstawiciel grupy docelowej powinien posiadać dyplom studiów I lub II stopnia.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Celami szczegółowymi są:

- wzrost świadomości postrzegania zagadnień związanych z przyjęciem Polski wspólnej waluty u kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych (preferowane), minimum pierwszego stopnia, jak również nauczycieli, kadry kierowniczej administracji samorządowej, dziennikarzy, przedsiębiorców, pracowników organizacji samorządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osób, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu;

- wzrost wiedzy na temat wpływu polityki gospodarczej UE na sytuację na rynku i w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich stanowiącą podstawę podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze makroekonomicznym jak i w konkretnych jednostkach prowadzących działalność biznesową;

- przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy pozwalającej ocenić korzyści wspólnego rynku i wspólnej waluty oraz koszty (problemy), jakie kraje członkowskie ponoszą rezygnując częściowo z samodzielności gospodarczej;

- wzrost umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie do prowadzenia efektywnej prezentacji i merytorycznego wystąpienia publicznego dotyczącego zagadnień związanych z mechanizmami funkcjonowania strefy;

- zwiększenie dostępności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do form prezentacji wiedzy dotyczącej strefy euro poprzez organizację spotkań związanych z prezentacją prac dyplomowych słuchaczy oraz publikacje ich prac na stronie projektu.

Wykładowcy:
Wykładowcy to osoby znane z mediów, z pierwszy stron gazet (m.in. Pan M. Zuber, Pan P. Grobicki), decydenci instytucji finansowych, m.in. Ministerstwa Finansów, pracownicy najwyższego szczebla jednostek samorządowych, Wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego i innych jednostek naukowych, prowadzący zajęcia zarówno na polskich jak i na zagranicznych uczelniach.
Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
Każdy uczestnik studiów po obronienie pracy dyplomowej otrzyma dyplom ich ukończenia:

  • będzie to wspólny dyplom NBP oraz Uczelni,
  • na dyplomie będzie widniała ocena z obrony pracy dyplomowej,
  • dyplomy dla wszystkich uczestników studiów w całej Polsce będą jednakowe,
  • nie przewiduje się żadnych zaświadczeń o uczestniczeniu czy też odbyciu studiów dla osób, które nie obroniły pracy dyplomowej.


Praca dyplomowa powinna liczyć co najmniej 20 stron i może być pisana w zespołach dwuosobowych.


Prezentacja programu PowerPoint pt.:

Centrum Informacji o Euro NBP

© 2009 | Wykonanie: Ziental.com & Oskar Zieliński