AKTUALNOŚCI
2016-05-18
Obrony prac kończących studia podyplomowe MFSE, 21.05.2016 r.
2016-05-16
Szanowni Państwo, w imieniu Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego,Kierownika Katedry Finansów Publicznych Prof. dr hab. Krystyny Brzozowskiej, prof. zw.oraz własnym mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na Konferencję kończącą VII edycję studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, która odbędzie się podczas 12. Forum Samorządowego, dnia 3 czerwca 2016 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. czytaj całość
2016-05-11
Obrona pracy kończącej studia podyplomowe - 21.05.2016 r.
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że obrona pracy kończącej studia podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" dla wszystkich grup promotorskich odbędzie się dnia 21-go maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali 315 SIL (nowy budynek). czytaj całość
SZUKAJ
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Szczecinie
oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na roczne Studia Podyplomowe

"MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO"
STRONA GŁÓWNA

Adresaci studiów:
Projekt jest adresowany do różnych środowisk opiniotwórczych. Odbiorcy: posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych (preferowani), minimum pierwszego stopnia, jak również nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu. Za grupy opiniotwórcze uznajemy dziennikarzy, kadrę kierowniczą i pracowników administracji samorządowej, nauczycieli oraz studentów w środowiskach młodzieżowych. Potencjalny przedstawiciel grupy docelowej powinien posiadać dyplom studiów I lub II stopnia.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Celami szczegółowymi są:

- wzrost świadomości postrzegania zagadnień związanych z przyjęciem Polski wspólnej waluty u kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów ekonomicznych (preferowane), minimum pierwszego stopnia, jak również nauczycieli, kadry kierowniczej administracji samorządowej, dziennikarzy, przedsiębiorców, pracowników organizacji samorządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osób, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy w okresie realizacji projektu;

- wzrost wiedzy na temat wpływu polityki gospodarczej UE na sytuację na rynku i w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich stanowiącą podstawę podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze makroekonomicznym jak i w konkretnych jednostkach prowadzących działalność biznesową;

- przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy pozwalającej ocenić korzyści wspólnego rynku i wspólnej waluty oraz koszty (problemy), jakie kraje członkowskie ponoszą rezygnując częściowo z samodzielności gospodarczej;

- wzrost umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy poprzez przygotowanie do prowadzenia efektywnej prezentacji i merytorycznego wystąpienia publicznego dotyczącego zagadnień związanych z mechanizmami funkcjonowania strefy;

- zwiększenie dostępności mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do form prezentacji wiedzy dotyczącej strefy euro poprzez organizację spotkań związanych z prezentacją prac dyplomowych słuchaczy oraz publikacje ich prac na stronie projektu.

Wykładowcy:
Wykładowcy to osoby znane z mediów, z pierwszy stron gazet (m.in. Pan M. Zuber, Pan P. Grobicki), decydenci instytucji finansowych, m.in. Ministerstwa Finansów, pracownicy najwyższego szczebla jednostek samorządowych, Wykładowcy Uniwersytetu Szczecińskiego i innych jednostek naukowych, prowadzący zajęcia zarówno na polskich jak i na zagranicznych uczelniach.
Dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych
Każdy uczestnik studiów po obronienie pracy dyplomowej otrzyma dyplom ich ukończenia:

  • będzie to wspólny dyplom NBP oraz Uczelni,
  • na dyplomie będzie widniała ocena z obrony pracy dyplomowej,
  • dyplomy dla wszystkich uczestników studiów w całej Polsce będą jednakowe,
  • nie przewiduje się żadnych zaświadczeń o uczestniczeniu czy też odbyciu studiów dla osób, które nie obroniły pracy dyplomowej.


Praca dyplomowa powinna liczyć co najmniej 20 stron i może być pisana w zespołach dwuosobowych.


Prezentacja programu PowerPoint pt.:

Centrum Informacji o Euro NBP

© 2009 | Wykonanie: Ziental.com & Oskar Zieliński